• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

لیست برنامه های کارشناسی ارشد اجرا شده به زبان انگلیسی

ارتباطات رسانه ای

مطالعات رسانه های انتقادی  

دستورالعمل های درخواست برای برنامه کارشناسی ارشد (دانشکده عالی اقتصاد) را بخوانید.

درخواست ها در عرض 2 هفته بررسی می شوند.

اگر در حین بررسی درخواست شما نیاز به شفاف سازی یا بارگذاری مدارک اضافی باشد، ممکن است تصمیم برای مدت ارائه

مدارک تمدید شود. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است برای متقاضیان برنامه کارشناسی ارشد مصاحبه از راه دور فردی با

نمایندگان برنامه کارشناسی ارشد انجام شود. لطفاً مطمئن شوید که اطلاعات صحیح را با تماس Skype  در برنامه ارسال شده ارائه

کرده اید.

تاریخ های درخواست:

درخواست ها از 1 نوامبر سال 2022 تا 13 اوگست سال 2023 پذیرفته می شود.

آخرین مهلت پذیرش درخواست برای مکان های بودجه (سهمیه) 1 آوریل سال 2023 است.

بررسی درخواست تا 2 هفته پس از قبولی در آخرین آزمون طول می کشد.

درخواست ارسال شده توسط متقاضی تنها پس از گذراندن رویدادهای گزینش و دریافت نتایج مورد توجه برنامه آموزشی قرار می گیرد.

آشناها

E-mail

inter@hse.ru